11146258_972616009429449_6635777276308723445_n

Целевата група на “Единство” е българоговорящото население в Мюнхен и околността, независимо от етническата им принадлежност. Това включва не само български граждани, но и всички хора, които имат емоционална, езикова и/или културна връзка към страната България. Ние се застъпваме активно за разбирателство между народите и толерантността и насърчаваме равнопоставената интеграция на българоговорящи граждани в местното общество, запазвайки тяхната езикова и/или културна идентичност.